Raport bieżący Nr 41/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15.12.2014 roku otrzymał od Pana Mariana Urbaniaka zawiadomienie o treści:

 

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do Zawiadomień z dnia 9 grudnia 2014 roku i 11 grudnia 2014 roku dodatkowo zawiadamiam,

 

iż z dniem 6 czerwca 2014 roku przekroczyłem próg 15% posiadanych przeze mnie udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ul. Rycerska 24.

Stosownie do treści art. 69 ust. 4 podaję następujące informacje:

 1. W dniu 6 czerwca 2014 r. kupiłem za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.  dla kontrolowanego podmiotu URBEX sp. z o.o. 2 000 akcji spółki INTERFERIE S.A., co spowodowało przekroczenie progu ponad 15%.
 2. Przed zmianą posiadałem pośrednio i bezpośrednio 2 093 272 akcji, o których zawiadamiałem w dniu 28.08.2011 r. w tym:
 • Pośrednio – przez spółkę URBEX sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – 905 443 akcji,
 • Bezpośrednio – 1 187 829 akcji,

co stanowi łącznie 14,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki /14 564 200 akcji/ i daje 2 093 272 głosów z tych akcji stanowiących 14,37% udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 1. Po zmianie posiadałem bezpośrednio i pośrednio 2 185 618 akcji, w tym:

 

 • Pośrednio – przez spółkę URBEX sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – 997 789 akcji,
 • Bezpośrednio – 1 187 829 akcji,

co stanowi łącznie 14,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki /14 564 200 akcji/ i daje 2 093 272 głosów z tych akcji stanowiących 15,01% udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 1. Mam zamiar zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu umocnienia pozycji znaczącego inwestora.

Opóźnione zawiadomienie jest spowodowane faktem, iż błędnie wyliczyłem w zawiadomieniu z dnia 28.08.2014 r. posiadany przeze mnie udział % akcji spółki INTERFERIE S.A. /podałem 14,16% /.

Było:

 1. Przed zmianą posiadałem pośrednio i bezpośrednio  2 093 272 akcji, o których zawiadamiałem w dniu 28.08.2011 w tym:
 • Pośrednio – przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – 905 443 akcji,
 • Bezpośrednio – 1 187 829 akcji,

co stanowi łącznie 14,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

 

w/być:

 1. Przed zmianą posiadałem pośrednio i bezpośrednio 2 093 272 akcji w tym:
 • Pośrednio – przez spółkę URBEX Sp. z o.o. w Lubinie – 905 443 akcji,
 • Bezpośrednio – 1 187 829 akcji,

Co stanowi łącznie 14,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Błędnie też wyliczyłem w zawiadomieniu z dnia 09.12.2014 r. posiadany przeze mnie udział na 14,87% zamiast na 15,09%. Liczba akcji nie uległa zmianie. Zawiadomienie z dnia 11.12.2014 r. jest już poprawne.

 

Na dzień 15 grudnia 2014 roku posiadam ogółem bezpośrednio i pośrednio 2 197 969 akcji, w tym:

 • Pośrednio – przez spółkę URBEX Sp. z o.o. w Lubinie 2 197 969 akcji,
 • Bezpośrednio – 0 akcji

co stanowi 15,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 2 197 969 głosów z tych akcji stanowiących 15,09% w ogólnej liczbie głosów.”

 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 16.12.2014 roku otrzymał od Pana Mariana Urbaniaka zawiadomienie o treści:

 

„Sprostowanie  do Zawiadomienia z dnia 15 grudnia 2014 r.

 Informuję iż w zawiadomieniu z dnia 15.12.2014 r.  należy zmienić słowa :

kupiłem za   pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. dla kontrolowanego podmiotu – URBEX sp. z o.o.

na : „ kontrolowany podmiot URBEX sp. z o.o. kupił…”

oraz w pkt 3 jest :

co stanowi łącznie 14,37 % udziału w kapitale zakładowym Spółki  , na :

„co stanowi łącznie 15,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki ”.

oraz wykreśleniu wyrazów : zawiadomienia z 11 sierpnia 2011 roku.

 Po tych zmianach zawiadomienie z dnia 15 grudnia 2014r. powinno mieć brzmienie :

Z a w i a d o m i e n i e

Działając na podstawie art.69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  oraz w nawiązaniu do Zawiadomień z dnia 9 grudnia 2014r. i 11 grudnia 2014 r. dodatkowo  zawiadamiam, iż z dniem 6 czerwca 2014 roku przekroczyłem próg 15% posiadanych przeze mnie udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy ul. Rycerska 24 . Stosownie do treści art.69 ust. 4 podaję następujące informacje :

 

1.W dniu 6 czerwca 2014r. kontrolowany podmiot URBEX sp. z o.o. kupił za   pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. 2.000 akcji spółki INTERFERIE S.A., co spowodowało przekroczenie progu ponad 15%. Od dnia 01.04.2009 do dnia 6 czerwca 2014 r. URBEX sp. z o.o. kupił łącznie 122.632 akcji.

 

2.Przed zmianą posiadałem pośrednio i bezpośrednio 2.062.986 akcji , w tym :

 • pośrednio - przez spółkę  URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – 875.157 akcji ,
 • bezpośrednio – 1.187.829 akcji ,

co stanowi łącznie 14,16 % udziału w kapitale zakładowym Spółki / 14.564.200 akcji / i daje 2.062.986 głosów z tych akcji  stanowiących14,16 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 

 1. Po zmianie posiadałem pośrednio i bezpośrednio2.185.618akcji ,w tym :
 • pośrednio - przez spółkę  URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – 997.789 akcji ,
 • bezpośrednio – 1.187.829 akcji ,

co stanowi łącznie 15,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki / 14.564.200 akcji / i daje 2.093.272 głosów z tych akcji  stanowiących15,01 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.

 

4  Mam zamiar zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od   złożenia zawiadomienia w celu umocnienia pozycji znaczącego inwestora.

Opóźnione zawiadomienie jest spowodowane faktem , iż błędnie wyliczyłem w poprzednich zawiadomieniach posiadany przeze mnie udział % akcji spółki INTERFERIE S.A. . Błędne wyliczenie wynikło z faktu , iż wyliczałem udział %  posiadanych przeze mnie akcji do  kapitału zakładowego wynoszącego 14.782.994 akcji,  zamiast 14.564.200.  Dlatego też błędnie też wyliczyłem w zawiadomieniu z dnia 09.12.2014r. posiadany przeze mnie udział na 14,87 % zamiast 15,09%.  Liczba akcji nie ulega zmianie. Zawiadomienie z dnia 11 grudnia 2014r, jest już poprawne.

Na dzień 15 grudnia 2014 r. posiadam ogółem bezpośrednio i pośrednio  2.197.969 akcji , w tym :

 • pośrednio - przez spółkę  URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – 2.197.969 akcji ,
 • bezpośrednio – 0 akcji ,

co stanowi łącznie 15,09 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 2.197.969 głosów z tych akcji  stanowiących 15,09 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.”

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Related Articles