Raport bieżący nr 41/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację przekazaną przez Pana Mariana Urbaniaka (Zawiadomienie z dnia 4.11.2008 r.),    w związku z art. 69 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.), iż stan posiadania Pana Mariana Urbaniaka przekroczył 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A. w związku z nabyciem akcji Spółki.     

Według przekazanego Spółce Zawiadomienia nabycie akcji w wyniku, którego został przekroczony próg 10 % nastąpiło w  dniu 4 listopada 2008 roku w drodze umowy kupna – sprzedaży akcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A.      

 Przed zmianą Pan Marian Urbaniak posiadał pośrednio i bezpośrednio 1 448 936 akcji, w tym:   

• pośrednio przez spółkę URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku ul. Św. Katarzyny 78, 59-300 Lubin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział KRS pod numerem  KRS 0000060724 – 583 842 akcji   

oraz  

•  bezpośrednio 865 094 akcji  co stanowiło łącznie 9,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało 1 448 936 głosów z tych akcji stanowiących 9,95 % udziałów w ogólnej liczbie głosów.     

W dniu przekroczenia progu 10 % Pan Marian Urbaniak posiadał ogółem 1 459 339 akcji, w tym:   

• pośrednio – przez Spółkę  URBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku – 588 945 akcji   

oraz   

• bezpośrednio – 870 394 akcji   co stanowi łącznie 10,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje 1 459 339 głosów z tych akcji stanowiących 10,02% udziałów w ogólnej liczbie głosów.        

Jednocześnie Pan Marian Urbaniak zadeklarował zamiar zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu umocnienia pozycji znaczącego inwestora.  

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r.)    

Related Articles