Raport bieżący Nr 40/2018

Szacunkowy wynik finansowy netto INTERFERIE S.A. za I półrocze 2018 roku wyniósł około 260 tys. zł, co stanowi spadek o około 1 650 tys. zł w stosunku do zysku netto wypracowanego analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi powodami różnicy wyniku netto mierzonego rok do roku były:

- otrzymana w czerwcu 2017 r. dywidenda ze Spółki Interferie Medical SPA Sp. z o.o.  (w 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Interferie SPA Sp. z o.o. określiło dzień dywidendy na 28 sierpnia 2018r., zaś termin wypłaty dywidendy do końca września 2018 roku ). Emitent otrzyma dywidendę w wysokości  1 780 tys. złotych,

- sprzedaż z końcem roku 2017 obiektu Barbarka w Świnoujściu, którego wynik jest ujęty w pierwszej połowie 2017,

- wpływ na wynik miały również różnice kursowe związane z zewnętrznym finansowaniem Emitenta. W I półroczu  2017r. wystąpiły dodatnie różnice kursowe w wysokości 331 tys. zł, w  analogicznym okresie bieżącego roku wystąpiły ujemne różnice kursowe w wysokości 240 tys. zł.

 

 

Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 wyniosły 21 874 tys. zł. wobec 22 124 tys. zł w roku 2017. Pozostałe przychody operacyjne wynoszą około 320 tys. zł i są niższe o około  1 760 tys. zł od przychodów operacyjnych w roku 2017 (przesunięcie wypłaty dywidendy). 

 Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2018 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 9/2018. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe do czasu zaudytowania mają charakter wstępny.

 Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles