Raport bieżący Nr 40/2017

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017, przekazuje  w załączeniu informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej INTERFERIE  S.A., powołanego dnia 20.09.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U.  z 2014.133 z późniejszymi zmianami).

Raport 40/2017

Related Articles