Raport bieżący Nr 40/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 27.06.2016 roku, działając na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 86 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (j.t. Dz.U. 2015.1011 ze zmianami), powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Pani Renata Wiernik Gizicka  - przewodnicząca Komitetu Audytu,

 Pan Marcin Wojdyła,

 Pan Sławomir Kozioł.

 Informacje o Członkach Komitetu Audytu zostały zawarte w Raporcie bieżącym Nr 29/2016.

 

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Related Articles