Raport bieżący nr 40/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu 06.10.2010 r.  została podpisana umowa podporządkowania.  Strony umowy: 1) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843  2) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305 – („Kredytobiorcą”)   3) INTERFERIE S.A., spółką z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225570 – („Wierzycielem”)  Zgodnie z postanowieniami umowy oraz umowy kredytu, w okresie zabezpieczenia prawa każdego Wierzyciela związane z Podporządkowanymi Wierzytelnościami zostają podporządkowane Zabezpieczanym Wierzytelnościom i odpowiednio płatność jakiejkolwiek kwoty Podporządkowanych Wierzytelności jest uzależniona od tego, czy Zabezpieczane Wierzytelności zostały w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie spłacone i zaspokojone przez Kredytobiorcę.    Umowa wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 roku.    Na mocy umowy Bank może, a jednocześnie jest nieodwołalnie (w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na mocy prawa polskiego) upoważniony w imieniu Wierzyciela do otrzymania wszystkich wypłat z tytułu Podporządkowanych Wierzytelności, o ile takie środki otrzymane przez Bank przewyższają kwotę Zabezpieczonych Wierzytelności które są wymagalne i płatne w danym momencie wówczas Bank w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania takich środków jest zobowiązany albo przekazać je zwrotnie do Kredytobiorcy albo wypowiedzieć Umowę Kredytu (o ile ma do tego prawo ze względu na zaistnienie Przypadku Naruszenia) i zatrzymać na poczet Zabezpieczonych Wierzytelności.   Wierzyciel zatrzyma wszelkie płatności i wypłaty w postaci gotówki, udziałów, opcji dotyczących udziałów/akcji lub w formie niepieniężnej, jakie Wierzyciel otrzyma lub jakie są należne na jego rzecz z tytułu Podporządkowanych Wierzytelności ze strony Kredytobiorcy bądź majątku Kredytobiorcy lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, na rzecz Banku i wypłaci je Bankowi w celu przeznaczenia ich na poczet Zabezpieczanych Wierzytelności do chwili nieodwołalnej zapłaty, wypełnienia lub zaspokojenia w całości Zabezpieczanych Wierzytelności, o ile takie środki otrzymane przez Bank przewyższają kwotę Zabezpieczonych Wierzytelności które są wymagalne i płatne w danym momencie wówczas Bank w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania takich środków jest zobowiązany albo przekazać je zwrotnie do Kredytobiorcy albo wypowiedzieć Umowę Kredytu (o ile ma do tego prawo ze względu na zaistnienie Przypadku Naruszenia) i zatrzymać na poczet Zabezpieczonych Wierzytelności.   Wierzyciel, po otrzymaniu jakiegokolwiek majątku, przychodów, aktywów Kredytobiorcy bądź wpływów z nich od syndyka masy upadłości, likwidatora, przymusowego albo innego zarządcy (lub innego podobnego podmiotu) będzie płacił wszystkie takie płatności i wypłaty z tytułu Podporządkowanych Wierzytelności bezpośrednio na rzecz Banku do chwili nieodwołalnej zapłaty, wypełnienia lub zaspokojenia w pełni Zabezpieczanych Wierzytelności. O ile takie środki przekazane Bankowi przewyższają kwotę Zabezpieczonych Wierzytelności które są wymagalne i płatne w danym momencie wówczas Bank w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania takich środków jest zobowiązany albo przekazać je zwrotnie do Kredytobiorcy albo wypowiedzieć Umowę Kredytu (o ile ma do tego prawo ze względu na zaistnienie Przypadku Naruszenia) i zatrzymać na poczet Zabezpieczonych Wierzytelności.   Podpisana umowa ma związek z umową kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku. O zawarciu umowy spółka informowała Raportem bieżącym nr 23/2010.   

 Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, pozycja 1539).    

Raport bieżący nr 40/2010

Related Articles