Raport bieżący nr 40/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej "Spółka") informuje, iŜ w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian wnioskowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.10.2008 r. w sprawie zmiany w Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 Statutu:
Uchwały Zarz
ądu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Brzmienie § 14 ust. 3 Statutu w wyniku dokonanych zmian:
Uchwały Zarz
ądu zapadają bezwzględną większością głosów.
W zał
ączeniu aktualnie obowiązująca treść Statutu. Tekst Statutu dostępny jest również na stronie internetowej http://www.interferie.pl/.
Podstawa prawna: Rozporz
ądzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, par. 39 ust. 1 pkt 2.

Raport bieżący nr 40/2008 (PDF 45 kb)

Related Articles