Raport bieżący Nr 4/2022

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 32/2021 z dnia 17.11.2021 r. Zarząd Interferie S.A. (dalej: Emitent), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.02.2022r. powziął informację o zawarciu pomiędzy KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Sprzedający) a Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Kupujący) umowy sprzedaży 41.309 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięć) w pełni opłaconych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Interferie Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: IMSPA), o wartości nominalnej w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, reprezentujących 67,37% kapitału zakładowego IMSPA. Umowa została zawarta w dniu 21.02.2022 r. w celu wykonania umowy przedwstępnej i stanowi umowę przyrzeczoną (w rozumieniu art. 389 i art. 390 KC). Emitent posiada 32,63 % udziałów w kapitale zakładowym IMSPA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles