Raport bieżący Nr 4/2019

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.02.2019 r. wpłynęła do centrali Spółki podpisana przez wszystkie strony Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są:

1) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy

oraz

2) Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez INTERFERIE S.A. świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Umowa będzie realizowana w ośrodku Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe "Argentyt" w Dąbkach. Umowa dotyczy uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci i dorosłych, obiekt w którym realizowana będzie umowa specjalizuje się w leczeniu osób z chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych. Umowa obowiązuje od dnia 01.03.2019 r.  Kwota zobowiązań Oddziału Funduszu wobec INTERFRIE S.A. z tytułu realizacji umowy w okresie do dnia 31.12.2019 roku wynosi maksymalnie 3 805 431, 00 złotych. Szczegółowe warunki Umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku zapisów dla tego rodzaju umów.

Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenia dla Emitenta oraz funkcjonowania ośrodka Spółki w Dąbkach tj. Sanatorium Uzdrowiskowe "Argentyt".   

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Related Articles