Raport bieżący Nr 4/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwały, która została podjęta przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 23.01.2018 r. tj. w dniu, w którym nastąpiło wznowienie obrad NWZ zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

  Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządziło przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 26 stycznia 2018 r. Wznowienie obrad nastąpi o godzinie 9:00 dnia 26 stycznia 2018 r. w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/.   

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)    

Related Articles