Raport bieżący Nr 4/2016

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 marca 2016 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24 /sala konferencyjna w budynku Centrum Biurowo-Usługowego LETIA BUSINESS CENTER – budynek A, sala nr A2/08, II piętro/.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. w załączeniu.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.)

Raport bieżący Nr 4/2016

Related Articles