Raport bieżący nr 4/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 14.01.2008 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 8.01.2008 r. o dokonaniu wpisu hipoteki kaucyjnej w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki i posadowionym na tej nieruchomości budynku stanowiącym odrębną nieruchomość.  

Wpis dokonany został na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław – Umowa kredytu Nr 09/070/07/Z/VV z dnia 29.03.2007 wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.12.2007.  

Zabezpieczeniem spłaty należności Banku stanowi hipoteka kaucyjna do kwoty 6 600 000,00 złotych położonej przy ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porębie  i będącej w użytkowaniu wieczystym nieruchomości ziemskiej, składającej się z działek nr 30 i 38 o powierzchni 1,8036 ha oraz położonych na działkach budynkach (Hotel Bornit) stanowiących odrębną własność nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta numer JG1J/00037334/6 

Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez remitentów papierów wartościowych.    

 Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt  1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.    

Related Articles