Raport bieżący Nr 39/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zwołane na dzień 29.12 .2020 r. 

Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał. Nie zgłoszono wniosków o zmianę liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również o odwołanie kogokolwiek ze składu tej Rady.   

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757). 

Related Articles