Raport bieżący Nr 39/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 09.12.2014 roku na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.10.2014 roku.  

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

 

Statut INTERFERIE S.A. 

Related Articles