Raport bieżący nr 39/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2010 r.  Spółka otrzymała od podmiotu zależnego, tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie informację o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku.  Strony Umowy:  A) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000014843 B) INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349305  Na mocy niniejszego aneksu Strony dokonały zmiany jednego z paragrafów umowy poprzez  nadanie mu nowego brzmienia, zgodnie z którym m.in.: jeżeli hipoteki i zastawy rejestrowe nie zostaną zarejestrowane w terminach, o których mowa w umowie, Bank nie odmówi wyrażenia zgody na przedłużenia terminów o kolejny 1 (jeden) miesiąc, o ile dokonany został aport, nie trwa naruszenie oraz jeżeli INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.  wykaże Bankowi przed upływem ww. terminów, że dołożył należytej staranności w celu rejestracji i zarejestrowanie hipotek lub zastawów rejestrowych nie jest zagrożone   O zawarciu umowy znaczącej EMITENT informował Raportem bieżącym nr 23/2010  z dnia 09.07.2010 r.  

 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).             

Raport bieżący nr 39/2010

Related Articles