Raport bieżący Nr 38/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 37/2018 przedkłada poniżej życiorys p. Zbigniewa Hajłasza powołanego w dniu 06.07.2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 

Politechnika Wrocławska -  kierunek matematyka, magister inżynier (1982),

MPhil in Economics, London University (UK), 2002.

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 

2018 - obecnie Prezes Zarządu KGHM TFI S.A.

2011 - 2018 Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Siechnicach sp. z o.o..

2009 – 2010 Prezes Zarządu PRW SA we Wrocławiu

2008 – 2009 Prezes Zarządu TBS sp. z o.o. w Głogowie

2007 - 2008 Dyrektor Biura Koordynacji Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Rzeki Odry

2006 – 2007 Wiceprezes Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

1994 - 1996 Dyrektor Regionalnego Biura Prywatyzacji Banku BWP SA.

1991 – 1993 Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, 

 

 

Ponadto:

Wykładowca akademicki, nauczyciel. Członek rad nadzorczych, m.in. DKHF SA, PR SA, PRW SA, PKO BP SA.

Praktyk i konsultant w dziedzinie zarządzania i rozwoju. Ponad 25 lat doświadczeń w zarządzaniu firmami komercyjnymi oraz jako analityk i praktyk w dziedzinie planowania, zarządzania i rozwoju, wykładowca akademicki.

 

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach  w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 512),

  • 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawieinformacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Related Articles