Raport bieżący Nr 38/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133), informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 lit. i Regulaminu Rady Nadzorczej, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie w zakresie:

1)        przeglądu pakietów konsolidacyjnych Spółki INTERFERIE S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. i za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. sporządzanych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dla potrzeb konsolidacji tej Grupy,

2)        przeglądu sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie raportu półrocznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U.2014.133). Przegląd ten dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz okresu od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz okresu od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. i powinien zostać przeprowadzony stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz wytycznych Krajowych Standardów Rewizji Finansowej i innych uregulowań w tym zakresie wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

3)        badania sprawozdań finansowych INTERFERIE S.A., jednostkowego oraz uwzględniającego wycenę metodą praw własności udziałów w jednostce stowarzyszonej Interferie Medical SPA Spółka z o.o. z siedzibą w Legnicy, sporządzonych przez Zarząd Spółki w formie raportu rocznego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U.2014.133). Badanie to dotyczyć będzie okresu od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i powinno zostać przeprowadzone stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz wytycznych Krajowych Standardów Rewizji Finansowej i innych uregulowań w tym zakresie wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73.

Emitent nie korzystał z usług Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Spółka współpracowała z podmiotami należącymi do sieci Deloitte w zakresie innych usług, które nie powodowały ograniczenia poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 27.06.2016 r.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles