Raport bieżący Nr 38/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 28.11.2014 r. wpłynął do siedziby Spółki dwustronnie podpisany Aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są:

1)    INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie

2)    oraz
2) Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Na mocy aneksu Strony postanowiły określić kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. na poziomie 6 200 250,00 złotych. Sposób wydatkowania środków określono w załącznikach do aneksu. Data zawarcia Aneksu 20.11.2014 r.


O zawarciu umowy znaczącej Emitent informował Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.

 

 

                                                                                                                    
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).

Related Articles