Raport bieżący nr 38/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2010 r.  Spółka otrzymała od podmiotu zależnego tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. informację o podpisaniu umowy na ustanowienie zastawów rejestrowych i finansowych na prawach z rachunków bankowych przez spółkę zależną.  1) Data zawarcia umowy – 06.10.2010 r. 2) Strony umowy: a) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, b) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305.   3)Przedmiotem umowy są: a) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego EUR, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR; b) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego PLN, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR;  c) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Kosztów Odtworzeniowych, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR; d) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Rezerwowego, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR ; e) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku VAT, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR; f) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego EUR, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych); g) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Bieżącego PLN, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych); h) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Kosztów Odtworzeniowych, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych); i) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku Rezerwowego, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych); j) zastaw rejestrowy na Prawach z Rachunku VAT, jako zabezpieczenie spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności , do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych). i zastawy finansowe na prawach z wyżej wymienionych rachunków. O ile Strony zgodnie nie ustalą inaczej, Zastawy Rejestrowe wygasną i zostaną zwolnione po upływie Okresu Zabezpieczenia. Zastawy Finansowe wygasną i zostaną zwolnione z upływem Okresu Zabezpieczenia, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 r.  Strony zawarły umowę kredytu w dniu 8 lipca 2010 roku, na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., na warunkach określonych w Umowie Kredytu, kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 17.800.000 EUR oraz kredytu VAT do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN.   Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest podmiotem zależnym INTERFERIE S.A. Emitent na dzień przekazania niniejszego Raportu bieżącego posiada 100  % udziałów w podmiocie.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.             

Raport bieżący nr 38/2010

Related Articles