Raport bieżący nr 38/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 października  2008 roku:     

 Uchwała Nr 1/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 8 października 2008 r.    

 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.    

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:    

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.    

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 2/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 8 października 2008 r.    

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.    

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:    

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 września 2008 r., Nr 179, poz. 11849.    

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

Uchwała Nr 3/2008  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  z dnia 8 października 2008 r.    

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.   Na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.” 

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu  INTERFERIE S.A., zawierającego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).      

Related Articles