Raport bieżący Nr 37/ 2022

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTERFERIE S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 09.08.2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Emitenta dokonanych uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.07.2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Interferie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, zmieniło Statut Emitenta poprzez uchylenie w całości jego dotychczasowego tekstu i przyjęcie nowego, jednolitego tekstu Statutu Emitenta.

Tekst Statutu przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 29.07.2022 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.07.2022 r. opublikował w raporcie bieżącym nr 33/2022.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Statut

Related Articles