Raport bieżący Nr 37/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.07.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Jacka Drobnego. 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.07.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej p. Zbigniewa Hajłasza. 

Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.   

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Related Articles