Raport bieżący nr 37/2013

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.10.2013 roku (o czym Emitent informował Raportem  bieżącym nr 35/2013)  - Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 27.11.2013 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza  Rady Nadzorczej. Funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Panu Robertowi Rozmusowi. Funkcję sekretarza Rady Nadzorczej powierzono Panu Pawłowi Potocznemu.

Ponadto Rada Nadzorcza, powołała do składu  Komitet Audytu Pana Roberta Rozmusa. W skład Komitet Audytu wchodzą:


1. Marek Panfil - Przewodniczący
2. Renata Wiernik Gizicka
3. Robert Rozmus

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).

Related Articles