Raport bieżący nr 37/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.10. 2010 r. Spółka otrzymała od podmiotu zależnego tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. informację o podpisaniu umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw przez spółkę zależną.  1) Data zawarcia umowy – 06.10.2010 r. 2) Strony umowy: a) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, b) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305.  3) Przedmiotem umowy jest: a) zastaw rejestrowy na Zbiorze Rzeczy, jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnej Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 26.700.000 EUR; b) zastaw rejestrowy na Zbiorze Rzeczy, jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnej Banku z tytułu kredytu VAT, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN. Przez Zbiór Rzeczy należy rozumieć zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład Przedsiębiorstwa, określone jako ”zbiór rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny – mienie ruchome przedsiębiorstwa (numer pozycji katalogu B1)) w rozumieniu katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 roku w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów (Dz. U. Nr 134 poz. 892), będące zbiorem rzeczy i praw o zmiennym składzie, stanowiące organizacyjną całość gospodarczą w rozumieniu Ustawy o Zastawie. W skład zbioru nie wchodzą rachunki bankowe.   Strony zawarły umowę kredytu w dniu 8 lipca 2010 roku, na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., na warunkach określonych w Umowie Kredytu, kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 17.800.000 EUR oraz kredytu VAT do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN.   Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.   INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest podmiotem zależnym INTERFERIE S.A. Emitent na dzień przekazania niniejszego Raportu bieżącego posiada 100  % udziałów w podmiocie.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.            

Raport bieżący nr 37/2010

Related Articles