Raport bieżący nr 37/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 30.09.2008 r.)  podpisana została umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - Dom Wypoczynkowy "Górnicza Strzecha" w Szklarskiej Porębie. Ośrodek sprzedano za kwotę 2.741.517,56 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych 56/100 gr) brutto.

Sprzedaż DW "Górnicza Strzecha"  jest konsekwencją realizowanego procesu restrukturyzacji majątku Spółki wskazanego Inwestorom tak w Prospekcie Emisyjnym, jak i w raportach Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)     

Related Articles