Raport bieżący Nr 36/2020

INTERFERIE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18.12.2020 r. otrzymał oświadczenie Pana Jaromira Falandysza o rezygnacji z dniem 27.12.2020 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Jaromir Falandysz jako powód rezygnacji wskazał względy osobiste. 

Z podanym wyżej dniem rezygnacji w skład Komitetu Audytu wchodzą: (i) Bartłomiej Garbicz –przewodniczący Komitetu Audytu, (ii) Krystian Mieszkała, (iii) Marcin Wojdyła. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757). 

Related Articles