Raport bieżący Nr 36/2017

 Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Starosty Sławieńskiego obejmującą:  zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę z przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego INTERFERIE ARGENTYT, obręb ewidencyjny Dąbki.  

Informacja o uzyskaniu decyzji została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na skalę i istotną rolę dla Emitenta inwestycji w Dąbkach. W ocenie Spółki inwestycja istotnie wpłynie na wyniki finansowe przyszłych okresów sprawozdawczych.

 Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.  

Related Articles