Raport bieżący Nr 36/2014

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A., niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 22.10.2014 r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 22.10. 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.10. 2014 r. polegających na:  

1) zastąpieniu dotychczasowej treści § 2 ust. 1 Statutu Spółki brzmieniem:  „§ 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto: Legnica.”  

2) zastąpieniu dotychczasowego tytułu dokumentu brzmieniem:  „Statut INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy”.

3) zastąpieniu kropki przecinkiem w § 6 w ust. 1 punkcie 95 i dodanie punktów 96 i 97 o brzmieniu:  

„96) wychowanie przedszkolne (85.10.Z),    

97) szkoły podstawowe (85.20.Z)."

 4) zastąpieniu dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki brzmieniem:  „§ 24. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu oraz w Warszawie.”  

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).   

Related Articles