Raport bieżący nr 36/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 24.10.2013r.:  

Robert Rozmus (56 lat)  

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

Uniwersytet Wrocławski – magister chemii (rok ukończenia 1985).  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:  

10.2011 – obecnie - KGHM TFI S.A. – dyrektor ds. inwestycji
04.2009 – 09.2011 KBL European Private Bankers S.A. – senior private banker, dyrektor biura we Wrocławiu

03.2004 – 03.2009 Pekao S.A. – dyrektor RCK Opole

02.2001- 02.2004 Dresdner Bank SA  – z-ca dyrektora oddziału Wrocław

1998-2001 Bank BNP-Dresdner – z-ca dyrektora oddziału Wrocław

1993-1998 Bank Pekao SA –  dyrektor oddziału Brzeg

1989-1993 PPH Stero Sp. z o.o. – prezes zarządu

1989-1989 Chemia Bomar Sp z o.o.  – dyrektor d/s.sprzedaży

1986-1988 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Brzeg – kierownik laboratorium.  

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

 

Paweł Potoczny (46 lat)  

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Kierunek Geografia (rok ukończenia 1991).  

Ponadto: Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, studia  podyplomowe Wydział Gospodarki Narodowej, Zarządzanie i Marketing (rok ukończenia 2002).  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 

10.06 – 30.06.2013 – p.o. Prezes Zarządu Uzdrowiska Kłodzkie – Grupa PGU

2009 – 30.04.2013 r. - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, m.in. p.o. Dyrektora, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Funduszy Europejskich,

2003 – 2009 Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry-2006”, inspektor wojewódzki

2000 – 2003  Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. Warszawa - Wrocław, redaktor kartografii komputerowej,

1999 -  PPWK - MEDIA sp. z o.o. Warszawa, redaktor kartografii komputerowej,

1991 – 1999  Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych S.A. Warszawa - Wrocław, redaktor kartografii komputerowej    

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.  

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).  

Related Articles