Raport bieżący nr 36/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie informuje, iż w dniu 06.10.2010 r. zawarta została umowa o ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na udziałach INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. (spółka zależna INTERFERIE S.A.) z BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843.  INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. i Bank Polska Kasa Opieki S.A. zawarły umowę kredytu w dnia 8 lipca 2010 roku, na mocy której Bank zobowiązał się do udzielenia INTERFERIE Medical SPA Spółka z o.o. kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 17.800.000 EUR oraz kredytu VAT do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN.  INTERFERIE S.A. na mocy umowy z dnia 06.10.2010 r. ustanawia na rzecz Banku zgodnie z postanowieniami Ustawy o zastawie: 1) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach INTERFERIE Medcial SPA Sp. z o.o., jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnej Banku z tytułu kredytu inwestycyjnego, do najwyższej sumy zabezpieczenia  w wysokości 26.700.000 EUR; oraz 2) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach INTERFERIE Medcial SPA Sp. z o.o., jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności pieniężnej Banku z tytułu kredytu VAT, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 PLN. Zastawy Rejestrowe mają równe najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia.  Tytułem zabezpieczenia spłaty kredytów, INTERFERIE S.A. zobowiązuje się, że po objęciu lub nabyciu udziałów w INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. ustanowi na rzecz Banku zastawy rejestrowe i finansowe na nowych udziałach INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o., jako zabezpieczenie spłaty kredytów, z najwyższym prawem pierwszeństwa zaspokojenia. Zastawy zostaną ustanowione w umowie o ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych w formie i o treści zasadniczo odpowiadającej postanowieniom umowy z dnia 06.10.2010 r. Strony ustaliły, że wartość udziałów dla celu zaspokojenia Banku wynosi 50.000 PLN. INTERFERIE S.A. na mocy przedmiotowej umowy ustanawia na rzecz Banku: zastaw finansowy na wszystkich udziałach INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. , jako zabezpieczenie spłaty kredytów. Zastawy finansowe mają równe najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia. Bank może dochodzić zaspokojenia z zastawów poprzez przejęcie udziałów INTERFERIE Medical SPA na własność zgodnie z: art. 22 Ustawy o Zastawie – w odniesieniu do zastawów rejestrowych, lub art. 10 Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych – w odniesieniu do Zastawów Finansowych.   Ponadto poprzez zawarcie umowy zastawu INTERFERIE S.A. zobowiązał się, że w okresie ich obowiązywania nie dokona zbycia, ani obciążenia przedmiotu zastawu, oraz że powiadomi niezwłocznie Bank o obniżeniu kapitału zakładowego podziale lub likwidacji  INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. . Umowa zastawu podlega wpisowi do rejestru zastawów.  Zgodnie z przedmiotową umową o ile Strony nie ustalą inaczej, zastawy rejestrowe wygasną i zostaną zwolnione po upływie okresu zabezpieczenia. Zastawy finansowe wygasną i zostaną zwolnione z upływem okresu zabezpieczenia, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2024 r.  Nie istnieją powiązania, o których mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie jest podmiotem zależnym INTERFERIE S.A. Emitent na dzień przekazania niniejszego Raportu bieżącego posiada 100  % udziałów w podmiocie. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.           

Raport bieżący nr 36/2010

Related Articles