Raport bieżący nr 36/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 października 2008 roku:     

Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 

Uchwała Nr ………/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się ………………………………………… .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych.  

Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4 

Uchwała Nr ………/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie:przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia ………… 2008 r., Nr ……………..., poz. ……… .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zgodnie z zasadą II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, nie wymagają uzasadnienia projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. 

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 5 

Uchwała Nr ………/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Na podstawie postanowień art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.”

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu  INTERFERIE S.A., zawierającego zmiany wymienione w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Aktualnie zapis § 14 ust. 3 Statutu stanowi, iż  „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”   W ocenie Rady Nadzorczej, w obecnym brzmieniu § 14 ust. 3 Statutu Spółki przyznaje Prezesowi Zarządu szczególną pozycję w ramach kolegialnego Zarządu. Celem zmiany jest nie wprowadzanie zróżnicowania w kompetencjach Prezesa Zarządu w stosunku do pozostałych członków Zarządu. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)     

Related Articles