Raport bieżący Nr 35/ 2022

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2022 i 34/2022, przekazuje poniżej informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A., powołanego dnia 29.07.2022r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

Barbara Podwysocka

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

2022 Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska, Master of Business Administration (MBA) Zarządzanie w IT, 2006 Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ergonomia studia podyplomowe, 2003 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Żywności, Magister inżynier.

Doświadczenie zawodowe:

2019 - obecnie Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa, 2019 - 2013 - Chopin Airport Development Sp. z o.o., Dyrektor Działu Kontroli Wewnętrznej i BHP, Kierownik ds. Sanitarnych i BHP, 2003-2013 - Port Hotel Sp. z o.o. Specjalista ds. Sanitarnych i BHP, Specjalista ds. Sanitarnych

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje poza INTERFERIE S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 punkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.).

Related Articles