Raport bieżący Nr 35/2016

Zarząd INTERFERIE S.A.(dalej „Emitent”) z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 7 czerwca 2016 roku, otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 24.05.2016 roku wpisu o wykreśleniu hipoteki umownej łącznej do kwoty 5.100.000,00 złotych dokonanego na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych na rzecz mBank S.A. (dawniej: BRE Bank Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław , wskazanych m.in. w raportach bieżących nr 38/2007, 15/2008, 15/2009, 8/2015 na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości  ziemskiej, składającej się z działek nr 30 i 38 o powierzchni 1,8036 ha oraz położonych na działkach budynkach Hotel Bornit stanowiących odrębną własność nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta numer JG1J/00037334/.  

O dokonaniu wpisu Emitent informował raportem bieżącym 4/2008. Wykreślenie nastąpiło w związku ze spłatą zobowiązań.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

Related Articles