Raport bieżący nr 35/2010

W celu zapewnienia spójności treści proponowanego porządku obrad i projektów uchwał ze stanem faktycznym wynikającym z księgi wieczystej numer KW LE1U/00019402/8, Emitent koryguje:  Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę brzmienia punktu 6 proponowanego porządku obrad i nadanie mu brzmienia:  „6. Wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami hotelowo-rotacyjnymi, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176.”   Raport bieżący nr 33/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w zakresie związanym z projektami uchwał, tj.: 1) projekt /2/ do punktu porządku obrad 4 (przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), 2) projekt /4/ do punktu porządku obrad 6 (wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej …).  ad. 1) § 1 pkt. 6 projektu /2/ do punktu porządku obrad 4 otrzymuje brzmienie:  „6. Wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami hotelowo-rotacyjnymi, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176.” Treść projektu uchwały po zmianach zamieszczono poniżej:  Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4  Uchwała Nr ………/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 15 października 2010 r.  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwala, co następuje:  § 1. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.  6. Wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami hotelowo-rotacyjnymi, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176. 7. Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem biurowym, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 7. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Ad. 2) Projekt /4/ do punktu porządku obrad 6 otrzymuje brzmienie:  Projekt /4/ do punktu porządku obrad 6  Uchwała Nr ………/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 15 października 2010 r.  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami hotelowo-rotacyjnymi, położonych w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176.  Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha wraz z własnością stanowiących odrębne nieruchomości budynków hotelowo-rotacyjnych, położonych  w Lubinie przy ulicy M.Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, działki gruntu nr ewid. 39/44, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW LE1U/00019402/8, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposażeniem, stanowiącymi majątek Hotelu INTERFERIE w Lubinie, z zastrzeżeniem § 2. § 2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty. § 3. Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).                                       

 

Raport bieżący nr 35/2010

Related Articles