Raport bieżący nr 35/2009

Informacja na temat członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 17.11.2009 r.

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 17 listopada 2009 r.:

Janusz Żołyński (47 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Uniwersytet Wrocławski , magister prawa (1986);

Aplikacja - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu, radca prawny (1991);

Pan Janusz Żołyński posiada tytuł doktora nauk prawnych (1993).

Pan Janusz Żołyński uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa gospodarczego i handlowego. Jest autorem publikacji, w tym 4 książek, z zakresu prawa pracy i ustroju prawnego.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1993 – obecnie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Oddział ZG Rudna – radca prawny (aktualnie urlop bezpłatny);

2000 – 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – wykładowca/profesor;

2009 – obecnie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie – Biuro Zarządu, Dyrektor Naczelny ds. pracowniczych

Ponadto:

1991 – obecnie – działalność gospodarcza Kancelaria radcy prawnego w Lubinie

2008 – IX. 2009 - członek rady Fundacji Polska Miedź w Lubinie

IX 2009 – obecnie Wiceprezes Fundacji Polska Miedź w Lubinie

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Angelika Andersz — Hrynków (38 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Zarządzenie przedsiębiorstwem, magister (1999)

studia podyplomowe:

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Rachunkowość i Kontrola Finansowa

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Zarządzanie Finansami

Pani Angelika Andersz — Hryńków uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu finansów i kontrolingu oraz organizacyjno — prawnego.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1994 – Park Krajobrazowy „Chełmy” – główny księgowy

1994 – 1998 Cuprum Bank S.A. w Lubinie - Inspektor ds. kredytów i windykacji

1998 – 2008 KGHM Metale S.A. – główny specjalista

2008 – obecnie KGHM ECOREN S.A. w Lubinie - Dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Related Articles