Raport bieżący nr 35/2008

Zarząd INTERFERIE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 176, wpisanej w dniu 31 grudnia 2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000225570, na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, działając odpowiednio do treści przepisów art. 398, 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 22 ust. 3 i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 8 października 2008 r., początek o godz. 11:00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58 /sala konferencyjna w budynku ENERGETYKA Spółka z o.o. – sala 203, II piętro/, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad. 

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki podaje się:

1) dotychczas obowiązujące postanowienia § 14 ust. 3: „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

2) treść proponowanych zmian § 14 ust. 3: „Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.” 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 września 2008 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Lubinie, 59-301 Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, sekretariat, I piętro, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.  Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz, że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.  Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata. Informacyjnie wskazuje się, że zgodnie z treścią przepisu art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych, dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.  Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.  Osoby niewymienione w wyżej wymienionym odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.  Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)        

Related Articles