Raport bieżący nr 35/2007

Zarząd INTERFERIE  S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 października 2007 r. powołała  na funkcję Wiceprezesa Zarządu - Pana  Adama Milanowskiego.   

Adam Milanowski (41 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:   

Wyższe -  magister, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu , Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek organizacja i zarządzanie 

studia podyplomowe:     

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Praktyczne zastosowanie MSR i MSSF 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:    

1990 - 1992  Urząd Skarbowy w Lubinie - inspektor ds. podatkowych

1992 - 1994  Telekomunikacja Polska S.A. w Legnicy  - Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

1994 - do chwili obecnej  INTERFERIE S.A. w Lubinie - Dyrektor finansowy, Główny księgowy. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.    

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.         

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)       

Related Articles