Raport bieżący Nr 34/ 2022

Zarząd INTERFERIE S.A. ("Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 29.07.2022 powołało do składu Rady Nadzorczej z dniem 30.07.2022 r.: Panią Barbarę Podwysocką.
Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 29.07.2022 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Pana Bernarda Jacka Cichockiego.
Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

O treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informowała Raportem bieżącym nr 33/2022.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)

Related Articles