Raport bieżący Nr 34/2020

Zarząd INTERFERIE S.A. mając na względzie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 2091), przedłuża do dnia 27.12.2020 r. ograniczenia działalności jednostek eksploatacyjnych INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy - zgodne z brzmieniem przedmiotowego rozporządzenia.   

Powyższe decyzje przekładają się na zmniejszenie sprzedaży usług Spółki, co może spowodować pogorszenie płynności oraz pogorszenie wyniku finansowego. Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie jest w stanie oszacować pełnych skutków pandemii na wyniki finansowe. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.  Spółka informowała o ograniczeniu działalności jednostek  Raportem bieżącym Nr 32/2020.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.  

Related Articles