Raport bieżący Nr 34/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został obustronnie List intencyjny pomiędzy Emitentem a Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju, 78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Zdrojowa 6 (dalej łącznie: Strony).

Strony wyraziły intencję kontynuacji rozmów i czynienia ustaleń mających prowadzić do zawarcia umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1008 ha, działki gruntu nr ewid. 28, wraz z prawem własności posadowionych na niej i stanowiących odrębne nieruchomości budynków, położonej w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposażeniem, stanowiącymi majątek INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA (zwany dalej „OSW BARBARKA”). Strony  wyraziły intencję zawarcia właściwej umowy sprzedaży do dnia 29 grudnia 2017 r.

 Wolą Stron jest aby potencjalna transakcja sprzedaży OSW BARBARKA przeprowadzona została na warunkach nieodbiegających od rynkowych dla tego typu transakcji, a cena sprzedaży odzwierciedlała rzeczywistą wartość rynkową tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Ostateczne ustalenia istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia oraz sposobu jej zapłaty, uwarunkowane są uprzednimi zgodami organów INTERFERIE S.A. i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A..

 

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia „MAR”, ze względu na istotną w skali Emitenta wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

Emitent o działaniach związanych ze zbyciem przedmiotowego ośrodka informował w Raportach bieżących Nr 6/2017, 9/2017, 10/2017.

 

Podstawa prawna:

art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles