Raport bieżący Nr 33/ 2022

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 29.07.2022 r., na podstawie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, w trybie nieformalnym, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. W związku z powyższym INTERFERIE S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. w dniu 29.07.2022 r. Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załacznik

Related Articles