Raport bieżący Nr 33/2020

Zarząd Interferie S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 17.11.2020 r. został zawarty List intencyjny przez Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. oraz Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Fundusze) a podmiotem branżowym w celu ustalenia warunków ewentualnej sprzedaży akcji Emitenta będących własnością Funduszy (dalej: List).

Zgodnie z Listem, Interferie przekaże dane niezbędne do przeprowadzenia due diligence Interferie, z zastrzeżeniem takiego przeprowadzenia tego badania, by nie naruszało ono przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji oraz interesów akcjonariuszy.

O kolejnych istotnych zdarzeniach będących konsekwencją Listu Emitent, o ile poweźmie o nich wiedzę, będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących, przy czym należy mieć na uwadze, iż negocjacje toczyć się będą pomiędzy potencjalnym nabywcą i zbywcą (Fundusze) akcji Emitenta, a udział Emitenta nie jest w nich przewidziany. Działania Emitenta wynikające z Listu związane są jedynie z umożliwieniem przeprowadzenia due diligence.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles