Raport bieżący Nr 33/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu 29.09.2014 r. wpłynął do siedziby Spółki dwustronnie podpisany Aneks do Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – lecznictwa uzdrowiskowego. Stronami umowy są: 

 1)     INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie 

oraz

2)     Narodowy Fundusz Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ulica Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

 Na mocy aneksu Strony postanowiły podwyższyć łączną kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia 25.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. do wysokości 5 501 863 złotych. W związku ze zwiększeniem kwoty zobowiązania przyjęto nowy harmonogram realizacji umowy. Data zawarcia Aneksu 26.09.2014 r.

 

O zawarciu umowy znaczącej Emitent informował Raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.).

Related Articles