Raport bieżący nr 33/2013

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się 24 października  2013 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadał: 

 

Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 99,99% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200. 

 

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Related Articles