Raport bieżący Nr 32/ 2022

INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29.07.2022 r. jedynym akcjonariuszem był:

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o., który posiadał 14.564.200 głosów na ogólną ilość 14.564.200 głosów na tym Zgromadzeniu.

Przysługująca Polskiemu Holdingowi Hotelowemu Sp. z o.o. liczba 14.564.200 głosów w stosunku do ogólnej liczby 14.564.200 głosów na tym zgromadzeniu stanowiła 100%.

Przysługująca Polskiemu Holdingowi Hotelowemu Sp. z o.o. liczba 14.564.200 głosów na tym zgromadzeniu w stosunku do ogólnej liczby 14.564.200 głosów wynikających ze wszystkich akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. stanowiła 100%.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1983).

Related Articles