Raport bieżący Nr 32/2021

Zarząd Interferie S.A. (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymał od Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Fundusze) oraz KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: KGHM FIZAN) informację o:

  • zawarciu pomiędzy Funduszami a Polskim Holdingiem Hotelowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kupujący) warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia przez Kupującego od Funduszy łącznie 10.152.625 akcji Emitenta, reprezentujących 69,71% kapitału zakładowego Emitenta, w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta, które zostanie ogłoszone przez Kupującego po spełnieniu określonych warunków; oraz
  • zawarciu pomiędzy KGHM FIZAN a Kupującym przedwstępnej umowy sprzedaży przez KGHM FIZAN 41.309 udziałów Interferie Medical SPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: IMSPA) reprezentujących 67,37% kapitału zakładowego IMSPA na rzecz Kupującego.

Realizacja transakcji przewidzianych powyższymi umowami jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych pomiędzy stronami powyższych umów.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższą transakcją Emitent, o ile poweźmie o nich wiedzę, będzie niezwłocznie informował w formie odrębnych raportów bieżących, przy czym należy mieć na uwadze, że Emitent nie jest stroną umów, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles