Raport bieżący Nr 32/2018

W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 19.06.2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki.

 

Zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 05.06.2018 r. Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w raporcie bieżącym nr 29/2018.

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu:

  • 161ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„3. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.”

 

W § 161 Statutu Spółki uchylono ust. 5.

Po § 35 Statutu Spółki utworzono § 351 w następującym brzmieniu:

 

„Jeżeli pracownikom Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd Spółki będzie współdziałał z KGHM Polska Miedź S.A. przy organizacji głosowania pracowników Spółki w ramach takiego wyboru lub odwołania, w szczególności Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za przygotowanie list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w takim głosowaniu oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie Spółki. Szczegółowy tryb wyborów członków rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.”

 

Tekst Statutu, uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Statut dostępny jest na stronie Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Statut

Related Articles