Raport bieżący Nr 32/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku:    

Wynik netto za I półrocze 2017 r. będzie kształtował się na poziomie około 1 400 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 331 tys. zł. Do poprawy wyniku netto za I półrocze 2017 r. przyczyniły się: wynik netto jednostki stowarzyszonej wycenionej metodą praw własności oraz dodatnie różnice kursowe.      

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę w I półroczu 2017  r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2017 r.  

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).   

Related Articles