Raport bieżący Nr 32/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2016 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów, w sprawie dokonania w dniu 13.05.2016 r. roku wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 Zgodnie z treścią postanowienia przedmiotem zastawu jest zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Dąbkach.  Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 31 396 276,32 EUR jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.  Wartość ewidencyjna zastawionych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 29.02.2016 roku wynosiła 517 332,05 PLN. 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2016 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów, w sprawie dokonania w dniu 13.05.2016 r. roku wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 Zgodnie z treścią postanowienia przedmiotem zastawu jest zbiór wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Dąbkach.  Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 46 500 000,00 PLN jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.  Wartość zbioru będącego przedmiotem zastawu na dzień 29.02.2016 roku wynosiła 517 332,05 PLN. 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2016 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów, w sprawie dokonania w dniu 13.05.2016 r. roku wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 Zgodnie z treścią postanowienia przedmiotem zastawu jest wierzytelność pieniężna.  Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 46 500 000,00 PLN jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.  Wartość zbioru będącego przedmiotem zastawu na dzień 29.02.2016 roku wynosiła 528 978,47 PLN. 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 20.05.2016 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów, w sprawie dokonania w dniu 13.05.2016 r. roku wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 Zgodnie z treścią postanowienia przedmiotem zastawu jest wierzytelność pieniężna.  Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 31 396 276,32 EUR jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w Raporcie bieżącym Nr 9/2016.  

Wartość zbioru będącego przedmiotem zastawu na dzień 29.02.2016 roku wynosiła 528 978,47 PLN. 

 

 

Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi.

Wartość zabezpieczanej wierzytelności oraz najwyższej sumy zabezpieczenia stanowi kryterium uznania przedmiotowego zastawu jako zastawu na aktywach znacznej wartości.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami); §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles