Raport bieżący Nr 32/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 24 września 2014 r. wpłynął na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, wniosek od Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
z siedzibą we Wrocławiu, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 15 października 2014 r. punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.”

 

Uwzględniając wniosek Akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 15 października 2014 r. będzie następujący:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonych
  w Szklarskiej Porębie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotu kosztów dla członków Rady Nadzorczej spółki INTERFERIE S.A.
 10. Zamknięcie obrad.

 

W związku z dodaniem nowego punktu porządku obrad dokonano następujących zmian:

-          punkt 9 porządku obrad otrzymał nowe brzmienie,

-          dotychczasowy punkt 9 porządku obrad otrzymał numer 10,

-          dodano projekt uchwały o numerze 7.

 

W związku z powyższym, Zarząd Spółki w załączeniu przedkłada wniosek Akcjonariusza z dnia 22 września 2014 r. wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem.

Załączniki do niniejszego raportu bieżącego stanowią również projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad po jego zmianach dokonanych na wniosek Akcjonariusza oraz w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki – dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 29/2014 z dnia 16 września 2014 r.

 

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie internetowej Spółki www.interferie.pl

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2), 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U.2014.133).

 

Wniosek Akcjonariusza 24.09.2014

Projekty Uchwał na NWZ

Proponowane zmiany w Statucie

Related Articles